Tema/oblast : Informisanje i edukovanje javnosti o autizmu
Naziv donatora: USAID i Fond otvoreno društvo BiH
Period provedbe: Mart-jun 2017.godine