Šta je autizam?

Autizam je razvojni poremećaj komunikacije i socijalne interakcije koji se javlja u ranom detinjstvu i traje do kraja života. Češce se javlja kod osoba muškog pola. Osobe sa autizmom imaju problem u učenju, počev od ranog usvajanja osnovnih navika pa do sticanja apstraktnih znanja i socijalnih veština. Smetnje su najviše izražene u domenu komunikacije, u razumevanju i prihvatanju pravila i zahtjeva koje socijalne situacije postavljaju i uskladivanju sopstvenog ponašanja tim situacijama.

Svaka osoba sa autizmom je jedinstvena. Većina djece sa autizmom je u nekim veštinama izrazito bolja nego u nekim drugim. Slabije razvijene vještine i sposobnosti više zaokupljaju našu pažnju dok one visoko razvijene, obično ostaju ne primjećene ili zanemarene. Ponašanje svake osobe sa autizmom uključujuci i ponašanje vašeg djeteta je jedinstveno. Ipak, bez obzira na različite sposobnosti, ovladanost vještinama i znanjima i različitost ličnosti, sve osobe sa autizmom imaju teškocu da svijet oko sebe razumeju onako kako ga razume većina ljudi. Ma koliko kontakt djeteta sa autizmom sa njegovom okolinom može da izgleda neobično, potreba za socijalnim kontaktom kod njih uvek postoji.

Svaki roditelj, kod cčjeg djeteta je konstatovan autizam, postavlja pitanje uzroka. Nažalost, na ovo pitanje još uvek nema odgovora. Medutim, pouzdano se zna da faktori sredine nisu uzrok.
Vi niste krivi. Ni na koji nacin niste mogli da uticete na pojavu autističnog poremećaja kod vašeg djeteta. Roditelji djece sa autizmom se nipočemu ne razlikuju od roditelja druge djece.
Postoje pokazatelji koji ukazuju na organske uzročnike i sva savremena istraživanja se vode u tom pravcu.

Sva djeca sa autizmom mogu da uče. Roditelji su prvi prirodni učitelji svom djetetu. Učenje samopomoći i sticanje osnovnih navika je od velike važnosti za razvoj djeteta sa autizmom. Kroz ovo učenje može mu se pomoći da postane samostalnije i time se može učiniti lakšim život i njemu i cijeloj porodici. Program edukacije mora da bude individualno prilagoden kako bi dijete optimalno razvijalo svoje komunikativne, socijalne, saznajne i druge vještine.

Leave a Comment