Udruženje za pomoć licima sa autizmom je osnovano 2008 godine, i trenutno broji oko četrdeset članova.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

  1. Da okuplja lica sa autizmom,roditelje/staraoce,stručnjake i prijatelje porodice lica sa autizmom radi pružanja organizovane pomoći i zaštite lica sa autizmom i njihovih porodica,
  2. Iniciranje kod nadležnih Ministarstava da se organizuje školovanje djece sa autizmom uz asistente u nastavi i da se provodi sistemsko rješenje na nivou Republike Srpske,
  3. Iniciranje formiranja Dnevnih centara sa odgovarajućom stručnom podrškom institucija sistema na lokalnom nivou i Centra za autizam na regionalnom i republičkom nivou.
  4. Da saraduje,inicira i pomaže rad državnih organa,službi,ustanova i organizacija na stvaranju uslova za ranu detekciju,adekvatnu dijagnozu,tretman,obrazovanje,rad,stanovanje i zapošljavanje uz podršku a u cilju ostvarivanja što samostalnijeg života.
  5. Da predlaže nadležnim organima donošenje mjera i propisa radi proširivanja i usvršavanja sistema zaštite lica sa autizmom kojima ce se omogućiti edukovanje stručnog kadra vezano za vaspitno-obrazovne,zdravstvene i socijalne usluge za lica sa autizmom.
  6. Edukacija ljekara porodične medicine u cilju pružanja adekvatne zaštite i ranog otkrivanja dijagnoze.
  7. Da pomaže i učestvuje u stručnom i naučno-istraživackom radu iz oblasti autizma.
  8. Da putem seminara,predavanja,publikacija,sredstava javnog informisanja upoznaje širu i stručnu javnost sa naučnim dostignućima i novim spoznajama vezanim sa autizam i mogućnostima za uključivanje osoba sa autizom u svakodnevni život.
  9. Da pokrene i učestvuje u akcijama koje su usmjerene na pomoć i podršku licima sa autizmom i njihovim porodicama.
  10. Da saraduje sa srodnim organizacijama i nadležnim institucijama i obavlja sve druge poslove u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Leave a Comment