Tema/oblast : Kreativno produktivan  i tretmanski rad  sa licima  autističnog spektra

Naziv donatora: Grad Banja Luka

Period provedbe: Septembar – decembar 2017. godine