Tema/oblast : Opremanje Dnevnog centra za autizam i unapređenje tretmanskog rada lica autističnog spektra
Naziv donatora: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS/Lutrija RS
Period provedbe: Mart – septembar 2015. godine