Tema/oblast : Kreativno produktivni rad sa licima iz autističnog spektra
Naziv donatora: Grad Banja Luka
Period provedbe: Septembar-oktobar 2016.godine